Szkolenie uczy jak ważną rolę w oczach pacjenta odgrywa sposób obsługi. Dlaczego dzisiaj należy na to zwrócić uwagę. I co to znaczy dla osób na co dzień pracujących z pacjentami oraz dla samej placówki medycznej. Szczególnie teraz, kiedy pacjent stał się również naszym klientem. Ma możliwość wyboru, większą świadomość praw, rosnące potrzeby i tym samym jest bardziej wymagający. W związku z powyższym rozwijamy u pracowników świadomość rynkowych aspektów świadczenia usług medycznych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy nabywają wiedzę i zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi. Uczą się świadomych postaw i właściwych zachowań w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Wrażliwości na potrzeby pacjentów. Poświęcenia uwagi. Jednolitego standardu obsługi.

Całe szkolenie opiera się na konkretnych ćwiczeniach i przykładach ze służby zdrowia. Uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń. Zastanowić się i przedyskutować różnego rodzaju sytuacje jakie mają miejsce na co dzień w ich pracy. Przełamać rutynę. Daje to nową motywację i zmienia nastawienie do powierzonych zadań i obowiązków. Pozwala od razu wprowadzić zmiany do swojej codziennej pracy.

Profesjonalna obsługa zwiększa również pozytywne efekty leczenia. Pomaga to placówce zrealizować jednocześnie cel medyczny i ekonomiczny. Odróżnić ją od innych podmiotów poprzez sposób świadczenia usługi.

Wspiera rozwój placówki jako miejsca przyjaznego, gdzie niesieniu pomocy towarzyszy szczególny sposób traktowania pacjenta.

Korzyści:

Uczestnik: umie wpływać na sposób reakcji i zachowania pacjenta – poprzez swoje zachowania i sposób obsługi ● odczuwa mniejszą presję ● praca staje się spokojniejsza ● potrafi budować pozytywne relacje z pacjentami ● praca idzie sprawniej ● daje większą radość i satysfakcję ● rośnie jej prestiż w oczach zarówno pracowników, jak i pacjentów.

Placówka: uprzejma, cierpliwa, kulturalna i sprawna obsługa ● krótsze kolejki, mniejsza ilość skarg i sytuacji konfliktowych ● rosnąca satysfakcja pacjentów, którzy nie czują się traktowani rutynowo i pozostawieni samym sobie ● lepszy wizerunek placówki ● lojalność pacjentów ● dobre opinie i polecenia; ● ujednolicenie standardów obsługi ● lepsza jakość – polepszenie jakości obsługi realnie podnosi jakość całej usługi medycznej ● placówka wyróżnia się na tle innych podmiotów poprzez szczególny sposób traktowania pacjentów

Szkolenie uczy:

1. zapobiegania sytuacjom konfliktowym,

2. konstruktywnych reakcji w trudnych sytuacjach i na trudne zachowanie pacjentów.

Uczestnik potrafi kreatywnie rozwiązywać zaistniałe sytuacje. Rozumie emocje i nastawienie pacjenta, jak również własne. Przyczyny takiego stanu rzeczy oraz co należy zrobić.

Dzięki szkoleniu uczestnik zrozumie rolę prewencji sytuacji konfliktowych i konfliktogennych. Pozna sposób radzenia sobie ze zdenerwowanym pacjentem. Mechanizmy wpływu społecznego. Nauczy się zachowań asertywnych.

Cechuje nas przy tym szczególny sposób podejścia do tematu trudnego pacjenta. Uczymy dostrzec w sytuacji konfliktowej szansę na jej transformowanie. By nie traktować tego osobiście. Działając z tego punktu łatwiej ocenić sytuację. Rozpoznać potrzebę pacjenta, zadać odpowiednie pytania i pomóc rozwiązać problem.

Takie działania są korzystne dla obu stron. Budują prestiż i polepszają relacje z pacjentami.

Korzyści:

Uczestnik: poprawa warunków pracy ● pracownik umie tak pracować, by zapobiegać powstawaniu sytuacji trudnych ● lepiej czuje się w relacjach z pacjentami ● mniejsza presja ● praca staje się spokojniejsza ● uczestnik umie wpływać na sposób reakcji i zachowania „trudnego pacjenta” ● zna zasadę postępowania z pacjentem zdenerwowanym ● wie co ma robić ● większa satysfakcja i ocena w oczach współpracowników i przełożonych ● spokojniejsi pacjenci ● szkolenie zapobiega wypaleniu zawodowemu ● zwiększa satysfakcję z pracy

Placówka: mniej skarg i sytuacji konfliktowych ● sprawniejsza obsługa kolejek ● personel stosuje prewencję sytuacji konfliktowych i konfliktogennych ● w przypadku jej wystąpienia: pracownik umie sobie z nią poradzić z korzyścią dla obu stron ● umie ją fachowo rozwiązać; transformować tak, że pacjent opuszcza placówkę zadowolony z rezultatu i sposobu udzielenia pomocy ● lepszy wizerunek i opinie o podmiocie ● lojalność pacjentów i polecenia


Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie współczesnych standardów pracy zespołowej. Zakwestionowanie powszechnej praktyki, że każdy pracownik de facto pracuje sam. To zaś sprawia, że w efekcie każdy robi wszystko po swojemu. By zamienić to na pracę wykonywaną wspólnie z innymi. W ustandaryzowany sposób.

Uczestnicy zrozumieją czym jest zespół i jaką przewagę daje wspólna realizacja zadań. Poznają zasady i doświadczą jakości skutecznej pracy zespołowej. Nauczą się praktycznego wykorzystania poznanych metod w codziennej pracy. Sposobu prowadzenia spotkań. Stworzą zbiór wewnętrznych norm i zasad zespołu – prowadzących do skutecznej realizacji zadań.

Uczestnicy zrozumieją co decyduje o jakości zespołu i efektach jego pracy. Odkryją klucz do właściwej komunikacji i kształtowania dobrych relacji w zespole.

Korzyści:

Uczestnik: przestaje czuć się pozostawionym samemu sobie ● ma poczucie przynależności dzięki współpracy z innymi ● więcej pewności siebie i lepsze relacje w pracy ● poczucie większej wartości własnej pracy ● wsparcie zespołu ● lepsze efekty i komfort pracy ● wyższa ocena w oczach współpracowników i przełożonych ● radość z wykonywanej pracy

Placówka: przeciwdziałanie syndromowi: każdy pracuje sam i wykonuje pracę po swojemu ● standaryzacja ● praca staje się lepiej zorganizowana, a
sposób jej wykonywania i rezultaty – powtarzalne ● większa kontrola nad procesem świadczenia usługi i sposobem wykonywania pracy ● pracownicy lepiej pojmują swoją rolę w realizacji usług podmiotu ● bardziej rozumieją i utożsamiają się z celami kierownictwa ● zaangażowanie pracowników i pogłębiona odpowiedzialność ● nabyte kompetencje i zespołowa współpraca prowadzą do poprawy jakości, bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentów ● oszczędności i lepszy wynik ekonomiczny dzięki zwiększonej efektywności


Wyzwania przed jakimi stoją osoby zajmujące stanowiska kierownicze są bardzo różnorodne. Wynika to z dynamiki zmian we współczesnym świecie. Rodzi wymóg ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości usług. Sprostania coraz trudniejszym wymaganiom współczesnego rynku medycznego.

Zadania te realizuje kadra zarządzająca. Dlatego tak ważna jest wiedza i umiejętności w zakresie zasad i sposobu zarządzania. To menadżerowie – przełożeni – są odpowiedzialni za realizację zadań organizacji. To oni decydują w jaki sposób pracują ich zespoły, w jakiej atmosferze i z jakim skutkiem.

Niniejsze szkolenie dedykowane jest całej kadrze kierowniczej. Każdej osobie, która sprawuje pieczę nad pracą podległych jej osób. Dlaczego? Bo każdą sprawną organizację łączy wspólny kierunek działań i cele. Wspólne przekonanie o najlepszym sposobie ich realizacji. Właściwa wiedza i umiejętne zarządzanie.

Weźmy przy tym pod uwagę, że wiele osób sprawujących funkcje kierownicze czyni to bez żadnego uprzedniego przygotowania menadżerskiego.

Szkolenie obejmuje m. in.: współczesne koncepcje zarządzania, style zarządzania, psychologiczne mechanizmy motywacyjne. Uczy tworzyć skuteczny system zarządzania w placówce służby zdrowia. Dotyka zagadnień systemu stałego podnoszenia jakości. Dedykowane jest zarówno menadżerom ze sporą praktyką, jak i świeżo awansowanym czy dopiero przewidzianym do awansu. Pracujemy z całym zespołem kierowniczym.

Korzyści:

Uczestnik: będzie miał większy wpływ na ludzi ● odczuje zmianę nastawienia podwładnych ● wzmocni osobistą determinację i skuteczność ● będzie pomyślnie nadawać kierunek działaniom podległych osób ● wspólnie realizować cele ● tworzyć lepsze środowisko i atmosferę pracy ● zwiększy poczucie wartości i satysfakcji z faktu bycia przełożonym ● pracy z ludźmi i osiąganych efektów

Placówka: menadżerowie lepiej rozumieją swoją rolę ● potrafią skutecznie wpływać na ludzi ● angażować ich ● wiedzą jak rozmawiać, prowadzić i motywować ● podejmują istotne działania doskonalące ● praca staje się coraz lepiej zorganizowana a jej rezultaty przewidywalne i powtarzalne – standaryzacja ● szkolenie pomaga w krystalizacji głównych celów całego zespołu kierowniczego ● stanowi wsparcie obranego kierunku rozwoju placówki ● przełożony zna zasady i metody pracy menadżerskiej dzięki którym:
– rozwija ludzi, którzy efektywnie realizują zadania i wyznaczone cele,
– systematycznie doskonali organizację pracy w podległym mu zakresie,
– dzięki temu wpływa na rozwój całej placówki przy rosnącym bezpieczeństwie i jakości świadczonych usług medycznych

Na to szkolenie polecamy Państwu zwrócić szczególną uwagę. 5S to sprawdzona metoda doskonalenia organizacji pracy. Stosowana i sprawdzona w praktyce w placówkach służby zdrowia na całym świecie. Na tyle długo, że doczekała się dziesiątek publikacji i niezliczonych dowodów swojej prostoty, skuteczności i niezawodności.

Na czym zatem polega 5S? Dlaczego jest takie ważne? Jak i po co w ogóle się to robi?

Zacznijmy od prostego przykładu? Czy zdarza się, że muszą Państwo czasem czegoś w pracy szukać? Może długopisu, zszywacza, igieł, plastrów, opatrunków, bandaży, lekarstw, dokumentów itp.? Zwykle nie kwestionujemy takiego stanu rzeczy. A jednak: gdyby to zjawisko mogło raz na zawsze przejść do historii? Jak wpłynęłoby to na pracę naszą własną i całej placówki? Jak wpłynęłoby to na jej finanse? Policzmy:

Załóżmy, że szukanie czegoś, choćby przyłożonego dokumentami długopisu, zajmuje nam dziennie tylko 3 min. (dzieje się to kilka razy w sumie zajmując około trzech minut w trakcie ośmiogodzinnego dnia pracy). 3×250 pracujących dni w roku – to daje 750 minut. 750 dzielimy przez 60 minut. To daje 12,5 godziny. To jest półtorej dniówki jednego pracownika. Jaka jest zatem skala zjawiska i całkowity koszt dla podmiotu? Przyjmijmy dla równego rachunku, że pracuje w nim 50 osób. 50×1,5=75 dni roboczych! To trzy i pół miesiąca! (od 04.01.2021 do 20.04.2021). Zatem to tak, jakby w bieżącym roku jeden pracownik zajmował się wyłącznie szukaniem długopisu od początku roku do połowy kwietnia. A mówimy tylko o trzech minutach dziennie. Trzy i pół miesięczna pensja przeznaczona jest na szukanie długopisu! 5S rozprawia się z takim stanem rzeczy precyzyjnie i trwale. W jaki sposób?

Proszę sobie wyobrazić pudełko dziecka z klockami LEGO. Pudełko jest spore, a w nim cała masa klocków różnych rozmiarów, kształtów, kolorów. Klocki – powiedzmy – z trzech zestawów. Wszystko wymieszane w kartonowym pudle. Jak szuka się w nim klocków? A co gdybyśmy dokonali SELEKCJI (pierwsze S) i oddzielili od wszystkich klocków w pudełku tylko te, które są potrzebne do ułożenia jednego, wybranego zestawu? O ile łatwiej by się pracowało? A co gdyby klocki każdego typu znajdowały się osobno w małym przeźroczystym korytku. To drugie S – SYSTEMATYKA. Do tego korytka stykają się ze sobą. Są ułożone w uporządkowany sposób na stojaku. Tak, że każde korytko – każdy typ klocka jest widoczny. Wystarczy sięgnąć. Już nigdy więcej nie będziesz szukać klocków! Rzut oka – sięgasz – masz. Jak dobrze pracuje się teraz?

Po zabawie dziecko ma za zadanie uporządkowanie miejsca w którym się bawiło. Nic wielkiego. Ma przetrzeć korytka i stojak – zakurzyły się od wczoraj. Ile to trwa? Kilkadziesiąt sekund. Do tego nakruszyło ciasteczkiem. Trzeba pozamiatać – dwie minuty. Koniec. Zasadnicze sprzątanie pokoju robi mama. Tak oto poznaliśmy trzecie S – SPRZĄTANIE. W pracy oznacza to dbałość o czystość bezpośrednio na samym stanowisku pracy. 5 minut dziennie. Sprzątanie jest zarazem formą inspekcji. Jeśli coś uległo uszkodzeniu, np. urządzenie, sprzęt, który czyścimy – automatycznie to odkrywamy. Czy to zatem wszystko? Czego potrzeba żeby tak było za każdym razem? Musi się to stać normą – zasadą, którą stosujemy zawsze. Oto czwarte S – STANDARYZACJA. To zarówno ułożenie pudełek z poszczególnymi typami klocków w najrozsądniejszy możliwy sposób. Najwygodniejszy dla korzystającej z nich osoby. Jak i ustalenie planu dalszego sprzątania – po każdej zabawie – codziennie 5 min. Mama planuje sobie także sprawdzenie na każdy dzień: czy i jak starannie posprzątało dziecko. Ponieważ codzienne 5 min. sprzątanie wyrabia wartościowy nawyk, na którym zależy rodzicom. Przy tym, jeśli któreś korytko się uszkodziło, stojak zrobił się chybotliwy, dziecko automatycznie to odkrywa i mówi o tym tacie.

Czego jeszcze brakuje? Tego, żeby tak jak opisaliśmy powyżej było zawsze. A dziecko wykonywało opisane czynności z własnej woli. Każdego dnia. Jak to osiągnąć? Przez powtarzanie. Powtarzamy zgodnie z przyjętym standardem i sprawdzamy. Dzięki powtarzaniu stosowanie ww. zasad staje się nawykiem. I mamy piąte S – SAMODYSCYPLINA, która utrzymuje trwałość takiego stanu rzeczy. Efekty działania 5S są widoczne dla pracowników. Korzyści odczuwają na sobie w codziennej pracy. Wykonuje się ją łatwiej i spokojniej. Można poświęcić całą uwagę na wartościowe działania – wykonywanie właściwej pracy. Błędy są coraz rzadsze. Wszystko ma swoje miejsce i wszystko jest na swoim miejscu. 5S broni się samo przez co łatwo uzyskuje akceptację pracowników. Dzięki 5S oszczędzają czas i energię. Wygospodarowane dzięki lepszej organizacji 5 minut na codzienne sprzątanie to przy tym coś więcej niż element standardu. Jest to przyjemna i odprężająca czynność.

W efekcie nie tylko mamy wszystko czyste, lśniące i sterylne. 5S uczy dyscypliny i dbałości. Nasz stosunek do pracy staje się bardziej osobisty. Tworzymy lepsze warunki na stanowisku pracy. Myśląc o nim jak o czymś własnym bardziej się angażujemy. Zaczyna nam bardziej zależeć.

Korzyści dzięki 5S:

Uczestnik: poprawa warunków pracy ● praca jest lepiej zorganizowana, przez co łatwiej się ją wykonuje ● mniejsze obciążenie i stres ● praca staje się spokojniejsza a rezultaty przewidywalne ● mniejsza ilość błędów ● zawsze jest czysto i sterylnie ● wszystko ma swoje miejsce i wszystko jest na swoim miejscu: zawsze pod ręką ● jest więcej czasu na wykonywanie swoich obowiązków ● praca sprawia radość

Placówka: potężne oszczędności finansowe wynikające z eliminacji zbędnych czynności ● uwolnienie środków finansowych wynikające z większej kontroli nad przepływem materiałów, lekarstw i zmniejszenia stanu zapasów ● zdyscyplinowany personel ● wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników ● ludzie chętnie i sami z siebie angażują się w działania doskonalące ● sprawniejsza organizacja i skrócenie czasu obsługi ● rosnąca satysfakcja pacjentów ● czystość i sterylność sprzętów, wyposażenia i pomieszczeń ● pozytywna ocena audytów przy certyfikacjach czy akredytacji ● pozytywny wynik kontroli NFZ

 


Podstawowe szkolenie dla wszystkich pracowników w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania podmiotu medycznego. Niezbędne dla prawidłowej realizacji usług medycznych w zgodzie z przepisami. Ale też niezwykle istotne z punktu widzenia podnoszenia jakości świadczonych usług, w tym akredytacji. Tworzenia realnej wartości dla klienta – pacjenta. Podniesienia jakości standardów obsługi, zakresu i sposobu niesienia pomocy pacjentom. W programie m. in.: Podstawowe uregulowania prawne w zakresie praw pacjenta. Prawo do świadczeń zdrowotnych. Prawo do informacji. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. Prawo do tajemnicy. Prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności i intymności. Prawo do dokumentacji medycznej. Prawo do zgłaszania sprzeciwu co do opinii albo orzeczenia lekarza. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Inne prawa pacjenta, w tym prawa pacjenta wynikająca z przepisów szczególnych. Ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta. Sankcje za naruszenie praw pacjenta. Odpowiedzialność personelu za naruszenie praw pacjenta.

Korzyści:

Uczestnik: łatwiej i spokojniej pracuje dzięki praktycznej znajomości kluczowych przepisów w zakresie praw pacjenta ● wie na co musi zwracać szczególną uwagę ● wie jak pracować z dochowaniem odpowiednich przepisów ● ma większe poczucie bezpieczeństwa ● pogłębioną znajomość prawnych aspektów wykonywania swojej pracy

Placówka: mniej skarg i sytuacji konfliktowych ● redukcja liczby zgłoszeń do Rzecznika Praw Pacjenta ● minimalizacja ryzyka ewentualnych roszczeń ● każdy pracownik dobrze zna swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa ● pracuje zgodnie z nimi na co dzień ● umie fachowo rozwiązać kwestię sporną pozostając w zgodzie z przepisami i zasadami profesjonalnej obsługi ● w trakcie certyfikacji czy audytów akredytacyjnych potrafi wykazać się znajomością przepisów ● lepszy wizerunek i opinie o podmiocie ● lojalność pacjentów i polecenia